Via Afrika Sepedi Home Language Grade 12 Learner’s Book

R260.00

Go dira Mphato wa 12 e tloga e le kgato e kgolo kudu dithutong, ka gobane o tla ba o tsena lefaseng la mošomo, goba gona go tšwetša dithuto pele. Go tseba polelo ya geno ya Gae go tla go thuša go tšeo ka moka o ithutago tšona. O tlo kgona go tšweletša dikgopolo le maikutlo a gago ka tshwanelo, wa ba le bokgoni bja go kgokagana le gona go ipulela ditsela/dibaka tša mešomo. Go tloga go le bohlokwa go tseba gore naga ya Afrika–Borwa ke naga ya moswananoši, ya go kgethega ka lebaka la gore e farologantšwe ka ditšo le dipolelo tšeo di fapafapanego ntle le kgethologanyo. Bokgoni bja gago bja go bolela Segageno bo dira gore o kgone go emela polelo le setšo sa geno. Bjalo ge, tseba gore puku ye ke sentšwelakae go wena ka lebaka la gore e swere ka moka tšeo o di hlokago go kaonafatša bokgoni bja gago mafapheng ka moka ao a nyakegago. Lefase le nabile ka fao netefatša gore lentšu la gago le a kwala.

8 in stock (can be backordered)

SKU: 9781415441237 Category: