Via Afrika Sepedi Home Language Gr 9 Learner’s Book

R213.00

Ka thuto ye nngwe le ye nngwe yeo o e thutago yona sekolong ka mehla, go na le sebaka sa go oketša tsebo ya gago le go kaonafatša mabokgoni a gago. Puku ye e tla go thuša go oketša bokgoni bja gago bja kgokagano ka Polelo ya Gae ya gago. E tla go kgontšha gape go itšweletša ka moo o nyakago ka gona, go hlakana le batho ba bantši le go itlhagišetša dibaka tše diswa. O ka akanya gape mošomo wa go thabiša wa go ba mmadi wa ditaba, mongwadi goba moopedi, tšeo ka moka di ithekgile taolong ye botse ya polelo. Le ge o ka se be tšeo, o tla no hwetša gore go tseba polelo ya setlogo, go tla go thuša kudu go tsela ye nngwe le ye nngwe yeo o e kgethago. Bulela bohlagahlaga bjo boswa.

Available on backorder

SKU: 9781415421734 Category: