Izibulo

R285.90

Izibulo (First born) is a collection of isiZulu short stories. This book won the African Languages Literature Award during 1997.


Iqoqo Ngaleli Bhuku

Leli bhuku liqukethe izindaba ezimfushane ezidigida izihloko ezahlukahlukene eziphathelene nempilo yesimanjemanje.

Umlobi uphumelele ekusebenziseni indaba ukuze iphumelele ekufinyeleleni kuvuthondaba.

Umlobi unekhono ekubeni abeke indaba emfushane ngendlela ehehayo nenambithekayo. Uma ufunda lezi zindaba akuvumi ukuba uyibeke phansi incwadi ungaqedanga yonke leyo ndatshana emfushane oyifundayo.

4 in stock

SKU: 9780627023590 Category: