Mme Padi le dinttlhathuto

R119.00

Mme ke e nngwe ya dipale tsa Maake tse qholotsang tjantjello. E ngotswe ke mongodi wa dipale le ditshwantshiso ya hapileng dikgau tse ngata. Moporofesara D.P. Kunene o re ka yena: “Ke lentswe le hahlang ka moya o motjha dingolweng tsa dipuo tsa seAforika,” ha Moporofesara C.F. Swanepoel yena a re: “O lelekela (mohlomong le hona ho itlhoma pele) moloko wa bohlano wa bangodi ba Sesotho ha esale ka 1833 ha Basotho ba qala ho ngola.” Bophelo ba Dikeledi, ya tsejwang ka la Mmateboho, bo momahane le ba mosadi ya bitswang ka ho re ke Mme. Pale e re kgutlisetsa morao qalong ya bophelo ba bona. Poloto e phethahala metseng ya Sebokeng le Sharpeville, mme e re utollela tsa bophelo, botjha, kahlamelo ke bomphato, ho tujwa, ho hola le tsa lenyalo. Poloto e thatolohang ka methinya e tla o siya o eme le wa Mateneng. Maake o se a ile a hapa dikgau tse mmalwana ka dingolwa tsa hae.

Out of stock

SKU: 9780636072992 Category: