Lenong la Gauta

R282.00

Written in Sepedi, this detective story looks at how investigations take place and how gathering evidence can help to prevent all sorts of crime.


Padi ya Lenong la Gauta ke mohuta wa padi ye e bitšwago padi ya botseka. E bitšwa bjalo ka ga e ithekgile godimo ga dinyakišišo tšeo di nepilwego go kgoboketša bohlatse bjo ka bjona yo mongwe a kago begwa goba go latofatšwa ka bosenyi. Go na le dihlopha tše pedi tša banyakišiši mo pading ye: Nnono Molaba yo e lego magogorwana goba setlaboswane mo mererong ya dinyakišišo le maphodisa ao motho a ka rego ke bomatwetwe mo go taba ya go dira dinyakišišo.

6 in stock

SKU: 9781415408414 Category: